گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 211
تاریخ ثبت 1439/02/15
حج

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
سرّ بازگشت مجدد به مکه و طواف حج تمتع(حجة السلام) و تکرار سعی بین صفا و مروه 7 مرتبه و سپس طواف نساء و نماز طواف چیست؟
چه رابطه ای بین کعبه و بیت المعمور وجود دارد؟
چه رابطه بین بیت المعمور و عرش خدا وجود دارد؟
عرش خداوند در کدام یک از عوالم هفتگانه قرار دارد و رابطه آن با کرسی و قلم چیست؟
در رابطه با عرش و کرسی و لوح و قلم و اینکه چند چیز مجزا و بدون ارتباط هستند یا یکی می باشند لطفا در مورد هر یک مختصر و مفید توضیح بفرمایید.باتشکر.
پاسخ این سؤالات بعداً خواهد آمد.