گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 212
تاریخ ثبت 1439/02/15
حج

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
فلسفه ی گردش از چپ به راست در طواف چیست؟
فلسفه ی هفت دور طواف چیست؟(نه کمتر نه بیشتر)
فلسفه ی اینکه قبل از ورود به حرم باید در یکی از میقات ها محرم شد، چیست؟(نه قبل از آ نه بعد از آن)
اسرار میقات چیست؟
الف)فلسفه استلام چیست؟ب)آیا بدون لمس کردن و بوسیدن حجرالاسود به اسرارآن می توان رسید؟ج)با توجه به اینکه خود حجرالاسود در پوشش قرار دارد، آیا حقیقت استلام وجود دارد؟باتشکر.
هو العلیم
پاسخ این سؤالات به طور مشروح خواهد آمد.