گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 213
تاریخ ثبت 1439/02/15
حج

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
1)چرا قربانی کردن بعد از رمی جمره ی عقبه است وقبل از آن نمیباشد؟( سرّ آن چیست؟)
2)سرّ حلق بعد از قربانی کردن چیست ؟چرا قبل از آن نمی شود حلق کرد؟
3)الف) اسرار رمی جمره اولی و وسطی چیست؟ب)سرّ رو به فبله بودن در این دو رمی، چه میباشد؟
4)الف)اسرار رمی جمره عقبه چیست؟ ب) سرّ پشت به کعبه بودن در این رمی، چه میباشد؟باتشکر.
هو العلیم
پاسخ این سؤالات بعداً خواهد آمد.