گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 214
تاریخ ثبت 1439/02/15
حج

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
اسرار عرفانی طواف چیست؟
اسرار عرفانی طواف در فاصله ی محدوده ی رکن و مقام چیست؟
الف)اسرار نصب حجرالاسود در یکی از ارکان کعبه چیست؟ب)چرا باید شروع طواف از این مکان باشد؟
اسرار ملتزم چیست؟
اسرار حطیم چیست؟
اسرار ایستادن و نماز خواندن در پشت مقام حضرت ابراهیم علیه السلام چیست؟باتشکر.
هو العلیم
پاسخ سؤالها مشروحا خواهد آمد انشاءاللَه.