گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 216
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا بدن در قبر احساس و شعور دارد

سلام بدن مرده که در خاک قرار می گیرداین جسم آیا حس دارد روح چگونه از بدن بیرون می رود کدامیک عذاب می بیند. آیا روح حس دارد می تواند با کسی رابطه بر قرار کند؟شب اول قبر زمانش به اندازه شب تا صبح این دنیاست یا چیز دیگر؟ آیا باید این طور به مرگ فکر کنم
هوالعالم
جسم هيچ حس و ادراكي در قبر ندارد و فقط يك ماده ي بي شعور و حيات مانند خاك است و پس از مدّتي به خاك تبديل خواهد شد. مسئله ي شب اوّل قبر همان شب اوّل پس از مرگ است و ارتباطي به دفن بدن ندارد. يعني اگر مثلاً كسي را سالها بيرون از قبر نگه دارند شب اوّل قبر او همان شب پس از فوت است حتّي نسبت به كساني كه در قطب زندگي مي كنند و چند ماه از سال را در روز سپري مي كنند شب اوّل قبر آنان در همان روز فوت اتّفاق مي افتد و هيچ تأخيري در سؤال و حساب آنان وجود نخواهد داشت.