گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 217
تاریخ ثبت 1439/02/15
توانایی و قدرت خدا

آیا خداوند میتواند جهان را در داخل یک تخم مرغ جای دهد؟
هوالعلیم
آری