گروه پرسش تاریخ
کدرهگیری 2171
تاریخ ثبت 1439/02/15
جزیره خضرا

بسم اللَه الرحمن الرحیم خواهشمندم در مورد صحت وسقم جزیره خضرا مرحوم مجلسی توضیح بفرماید تا چه اندازه می توان به ان استناد کرد با تشکر
هوالعلیم
باطل است.

موضوعات مرتبط

جزیره خضرا