پرسش و پاسخ های مربوط به جزیره خضرا

تعداد: 1
پرسش: جزیره خضرا

کد: 2171گروه: تاریخ
بسم اللَه الرحمن الرحیم خواهشمندم در مورد صحت وسقم جزیره خضرا مرحوم مجلسی توضیح بفرماید تا چه اندازه می توان به ان استناد کرد با تشکر
هوالعلیم
باطل است.