گروه پرسشحکمت وفلسفه
کدرهگیری 2202
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

علم و ادراک


سلام. جطور مى شود بين وجودى بودن حقيقت علم و تمثّل صورت در ذهن حين علم به غير که البته از کيف نفسانى محسوب مى شود جمع کرد؟
هوالعلیم
مگر کیف نفسانی از مقوله وجود نیست؟ وجود همچنان که بصورت ماهیّات مختلفه در قالب اعیان خارجی ظاهر می شود، نیز بصورت وجود ذهنی و حقیقت علم تعیّن و تشخّص می یابد.