سخنرانیهای مربوط به حقیقت علم

تعداد: 1

صوتهای مربوط به حقیقت علم

تعداد: 1

پرسش و پاسخ های مربوط به حقیقت علم

تعداد: 1
پرسش: علم و ادراک

کد: 2202گروه: حکمت وفلسفه
سلام. جطور مى شود بين وجودى بودن حقيقت علم و تمثّل صورت در ذهن حين علم به غير که البته از کيف نفسانى محسوب مى شود جمع کرد؟
هوالعلیم
مگر کیف نفسانی از مقوله وجود نیست؟ وجود همچنان که بصورت ماهیّات مختلفه در قالب اعیان خارجی ظاهر می شود، نیز بصورت وجود ذهنی و حقیقت علم تعیّن و تشخّص می یابد.