گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 221
تاریخ ثبت 1439/02/15
جهان ها ی موازی

سلام علیکم آیاجهان های موازی از نظر اسلام پذیرفته است؟ لطفا توضیح بفرمایید . آیا اینکه در متافیزیک می گویند هم زمان در چند جهان زندگی می کنیم صحیح است.؟
هوالعلیم
اگر جهان ها در سلسلۀ طولیّه قرار داشته باشند اشکالی ندارد. آنچه که موجب ایراد است وجود جهان های مادّی در یک زمان در عرض یکدیگر است.