گروه پرسش متفرقه
کدرهگیری 2210
تاریخ ثبت 1439/02/15
اضافۀ لفظیّه و معنویّه

سلام در مورد اضافۀ لفظیّه و معنویّه سؤال دارم :
« معرفه اللَه » و « یداللَه » و « رسول اللَه » و « ولی اللَه » آیا لفظیّه است یا معنویّه؟ اگر معنویّه است با تقدیر چه حرفی است من یا فی یا . . .
هوالعلیم
تمامی اینها معنویّه است: در اوّلی « باء » و در دوّمی « لام » و سوّمی « مِن » تقدیر است.

موضوعات مرتبط

اضافه لفظیه و معنویه