پرسش و پاسخ های مربوط به اضافه لفظیه و معنویه

تعداد: 1
پرسش: اضافه لفظیه و معنویه

کد: 2210گروه: متفرقه
سلام در مورد اضافۀ لفظیّه و معنویّه سؤال دارم :
« معرفه اللَه » و « یداللَه » و « رسول اللَه » و « ولی اللَه » آیا لفظیّه است یا معنویّه؟ اگر معنویّه است با تقدیر چه حرفی است من یا فی یا . . .
هوالعلیم
تمامی اینها معنویّه است: در اوّلی « باء » و در دوّمی « لام » و سوّمی « مِن » تقدیر است.