گروه پرسش متفرقه
کدرهگیری 2220
تاریخ ثبت 1439/02/15
ارتباط ارواح با یکدیگر

میخواستم بپرسم که وقتی ما خواب کسانی که فوت کردن رو میبینیم یعنی روح ما با انها ارتباط داشته؟!
هوالعلیم
بلی.