گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 224
تاریخ ثبت 1439/02/15
خلود در جهنم

نظر حضرتعالی در مورد خلود در جهنم چیست ؟
هوالعلیم
خلود نسبت به بعضی نه همۀ افراد گناهکار فی الجمله ثابت است.