گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 226
تاریخ ثبت 1439/02/15
دلیل ظلم ظالمان

اگر خداوند قادر و عادل است چرا جلوی ستمگران را نمی گیرد و راه را برای آنها باز گذاشته است تا بر جان و مال و ناموس و اعتقادات مردم دست اندازی کنند؟ چرا باید ظلم و ستم از هر نوعش مانند سیل نفوس مستعد و طیب و طاهر به خصوص جوانان را در کام خود بکشد؟ آیا قدرت و عدالت خداوند اقتضا نمی کند که جلوی ظالمین را بگیرد؟
هوالعلیم
نظام دنیا بر اساس خیر و شر است و اگر ظالمی وجود نداشت دیگر امتحانی نیز معنی نداشت و تکلیفی نبود و هر کس به آن فعلیّت خویش نمی رسید و خوب و بد از هم متمایز نبود. خداوند تکلیف کرده است که در مقابل همین ظالمین بایستید و با آنان برخورد کنید.