گروه پرسش متفرقه
کدرهگیری 2272
تاریخ ثبت 1439/02/15
بین الطلوعین ملحق به شب است یا روز

1 : بین الطلوعین ملحق به شب است یا روز ؟
2 : قمر در عقرب یعنی چه ؟ وایا در اسلام معتبر دانسته شده ؟
هو العلیم
1ـ روز
2ـ یعنی ماه در موقعّیتی خاص از آسمان قرار گیرد و در بعضی از موارد معتبر است.

سـوالات مرتبط

تنگی معیشت