گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 23
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا تاویل قرآن اختصاص به خدامند متعال دارد

سلام محضر مبارك عرض مي شود در سوره آل عمران آيه 7 تاويل آيات قرآن مختص خداست يا ائمه هم تاويل قرآن را ميدانند؟ با اينكه علامه طباطبايي در الميزان فرموده اند دانستن تاويل قرآن مخصوص خداست. واو در والراسخون في العلم چه واوي است؟
هوالعلیم
اگر ائمه علیهم السلام تأویل آیات راندانند پس اینهمه روایاتی که در بارۀ آیات از جانب آنها آمده است چه معنایی دارد؟
باید دانست که علم امام علیه السلام عین علم خدا است وامام مظهر علم حق است پس منافاتی ندارد.