گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 231
تاریخ ثبت 1439/02/15
ضرورت آفرینش انسان

سلام علیکم با عرض احترام، متاسفأنه برای من اخیراً این شبه ایجاد شده است که مگر خداوند بی نیاز مطلق نیست پس چه نیازی داشت که با آفرینش انسان پرستش شود یا شناخته شود؟ اگر در خلقت انسان نیازی مطرح نبوده و فقط اراده الهی حاکم است آیا با توجه به اینکه اکثر انسانها به علت ضعف نفسانی در زمینه های مختلف جبهه باطل را انتخاب میکنند، نهایتا شیطان(شر) در مقابل خیر پیروز نیست؟ و آیا هدف آفرینش انسان تحقق پیدا میکند؟
هوالعلیم
هدف از خلقت ظهور توانائی های ذات پروردگار است و بدون آن، این مسئله آشکار نمی گشت تا یک خطّاط خطّی ننویسد کجا آن استعداد و توانمندی بروز می کند؟