گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 232
تاریخ ثبت 1439/02/15
عدالت خدا در تقسیم نعمتها

بسم اللَه الرحمن الرحیم
بنده فکر می کنم امروزه انسان تا حدودی از بهره برداری از نعم خدادادی محروم مانده است.طبیعتا انسان به خوراک پوشاک مسکن لوازم اولیه ی زندگی تفریحات سالم اطفاء شهوت و بهره وری از این لذائذ حلال در حد اعتدال نیاز دارد ولی امروزه با این وضعیت جامعه انسان به خصوص افراد مذهبی و مقید محروم مانده اند و پر واضح است که عده ای ظالم و خودخواه و بعضا عده ای با تندروی های بیجا و کجروی های فکری مانع این رفاه و آرامش شدند.حال سؤال بنده این است که چرا خداوند متعال که دارای صفات عدل و قدرت و .... است و اراده و اختیار همه از مجرای اراده ی اوست مانع این افراد نمی شود تا همه انسانها به راحتی از این مواهب استفاده کنند؟
هوالعلیم
( إنّ اللَّه لا يغيّر ما بقوم حتَّى يغيّروا ما بأَنفسهم).
شکل گیری هویت جامعه بر اساس خواست خود افراد جامعه است.