گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 233
تاریخ ثبت 1439/02/15
عدالت خداوند

سلام
سؤال1: بطور مثال بچه ای که معلول یا ناقص به دنیا می آید چه گناهی دارد و عدالت خدا در اینجا کجا میرود؟
سؤال2: همچنین بچه ای که زنا زاده است چرا باید محدودیتهایی مثل عدم اجتهاد و ... داشته باشد؟ عدالت را نیز در اینجا ثابت کنید. با تشکر
هوالعلیم
1 خداوند خود می داند که با او چه کند و چه عاقبتی برای او در نظر بگیرد.
2 اجتهاد برای زنازاده اشکال ندارد بلکه به جهت مصالحی نمی توان از او تقلید کرد.