گروه پرسشمتفرقه
کدرهگیری 2331
تاریخ ثبت 1439/02/15

سن ورود به حوزه


برای رفتن به حوزه علمیه از چند سالگی خوب است

هوالعلیم

استعداد و آمادگی فرد شرط است نه سن.