گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 238
تاریخ ثبت 1439/02/15
هدف از خلقت

چرا مارا افرید خداوند ؟
چگونه می شود از کسی که مهربانی را افریده و منبع آن است انسان که در مقابلش هیچست را عذاب دهد؟
اگر همه چیز انسان از خداست پس خود انسان چسیت؟
چرا می گویند از خشم خدا بترس و خدا را دوست داشته باش چگونه می شود از کسی از او می ترسی دوستش داسته باشی این شدنی نسیت.
هوالعلیم
1 خلقت عالم وجود به جهت صفت فیّاضیّت است بر مخلوقات و رساندن به کمال و ثواب و عقاب به جهت اختیار خود ما است و اینکه انسان و همه موجودات از خدایند به معنای پوچی و تهی بودن انسان نیست! خشم از خدا به جهت رفتار خود انسان است و الّا او از هر کس به انسان مهربان تر است.