گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 241
تاریخ ثبت 1439/02/15
نفخ صور

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم بین نفخ صور اول و دوم که همۀ افراد مرده اند، ارواح آنها کجا هستند؟ 2 آیا جریانات بین این دو نفخه ( مثل ندای خداوند به لمن الملک الیوم و پاسخ خود خدا به لله الواحد القهار) را ادراک میکنند؟ با تشکر فراوان.
هوالعلیم
1 در عالم خودشان.
2 بلی