گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 242
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا جمادات هم قیامت و حسابرسی دارند؟

اگر تسبیح اشیاء از روی علم است (اسراء/44 و نور/41) پس آیا جمادات نیز قیامت و حسابرسی دارند؟
هوالعلیم
آنچه موجب حساب و بررسی اعمال در روز قیامت است، انجام تصرّفات در حال اختیار و تساوی وقوع و عدم وقوع آنها برای شخص فاعل است و این مطلب در مورد جمادات منتفی است.