گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 25
تاریخ ثبت 1439/02/15
تحریف قرآن

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم در امام شناسي جلد 9 ص162 آمده است كه : "حتي جاي آيات را كه بين فلان آيه و فلان آيه باشد ، رسول خدا معين فرموده اند" باتوجه به اين مطلب و اينكه مرحوم علامه رضوان اللَه عليه ميفرمايند آيۀ اليوم اكملت لكم دينكم را عثمان در جاي كنوني آن قرار داده؛
1 آيا اين كار عثمان تحريف در قرآن است؟
2 با توجه به اينكه معجزۀ قرآن عدم تحريف است چگونه آن را در جايي قرار داده كه محل آن نيست؟ باتشكر فراوان.
هوالعلیم
1 بلی تحریف قرآن است. چون این مسئله روشن و واضح است، منافات با اعجاز ندارد.