گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 250
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا ولایت ائمه معصومین با یکدیگر تفاوت دارد؟

ولایت انبیا و پیامبران الهی دارای مراتب مختلف است وهرکدام نسبت به دیگری دارای مراتب مختلفی می باشند. ،درباره ولایت ائمه معصومین علیهما سلام مراتب ولایت به چه کیفیت میباشد؟
هو العالم
ولایت به معنای قرب و نزدیکی سرّ و ذات یک وجود نسبت به وجود دیگر است چه این حقیقت در خدای متعال نسبت به بندگان باشد و یا بنده نسبت به خدای متعال. در هر دو ولایت صدق می کند. بالاترین و عالی ترین و راقی ترین مرتبه ولایت فناء ذاتی بنده در ذات پروردگار است که پس از آن مرحله بقاء باللَه با جمیع اسماء و صفات اوست که از میان اولیای الهی و عرفاء باللَه فقط چهارده معصوم به آن وسعت و ظرفیّت جامع الاطراف رسیده اند و حائز مقام امامت چه قبل از خلقت خود و چه پس از آن گشته اند. این مطلب در ضمن
مقاله ای عنقریب به رؤیت
خواهد رسید. و نیز مرحوم والد رضوان اللَه علیه در جلد 5 امام شناسی مطالبی عرشی و تام ذکر فرموده اند به آنجا مراجعه شود.