گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 263
تاریخ ثبت 1439/02/15
ابن عربی

با عرض سلام و ارادت خدمت حضرت آیت اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی. مرحوم علامه طهرانی ره در صفحه 123 از کتاب ناب روح مجرد، مرقوم فرموده اند: "این مرد (مرحوم حداد)، مردی است که در علوم عرفانیه و مشاهدات ربانیه، استاد کامل و صاحب نظر است؛ بسیاری از کلمات محی الدین عربی را رد می کند و به اصول آنها اشکال می نماید، و وجه خطای وی را مبین مینماید." در صفحه 342 از همین کتاب نیز به نقل از مرحوم حداد، مرقوم فرموده اند که مرحوم قاضی ابن عربی را از کاملین میدانند. سؤال بنده از حضرتعالی این است که چگونه این هر دو شخصیت (مرحوم حداد و ابن عربی) که از کاملین سیر و سلوک و عرفان می باشند، تا این حد مرحوم حداد نسبت به علوم عرفانی و مشاهدات ربانی ایشان (ابن عربی) نظر منفی داشته اند؟! آیا مراتب توحیدیشان و نتیجتاً علوم و مشاهداتتشان متفاوت و هر کدام در مرتبه خود واجد حقیقت است؟ آیا مراتب توحیدی مرحوم حداد بالتر بوده یا مراتب توحیدی ابن عربی؟ با تشکر فراوان و با عرض اعتذار از اطاله کلام. ارادتمند.
هوالعلیم
طبعا ایراد و اشکالی که بر محی الدین رحمة اللَه علیه وارد مینمودند پیش از وصول به کمال بوده است.