گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 276
تاریخ ثبت 1439/02/15
حجیّت فعل اولیای الهی

بسمه تعالی
این سؤال در مورد جلسات حجیّت فعل اولیای خداست .سؤال بنده این بود که آیت اللَه تهرانی توضیح بفرمایند چه فرقی بین حجیّت فعل اولیای خدا و امامان معصوم وجود دارد؟ آیا تمام افعال و گفتار و نوشته های آنها در همان حدی که افعال و گفتار و تصدیق امام معصوم حجّیت دارد حجیّت دارد؟ یا اگر نه، چه میزانی از حجّیت برخوردار است؟ تفاوت علم میان ائمه و عرفا در چه حد است؟ در حقیقت تفاوت تجلّی اسم علیم خداوند در آنها در چه حد است؟ چرا عرفا کمتر در مورد علمی غیر از عرفان صحبت کرده اند.آیا نمی دانستند ؟ یا نخواسته اند؟ اصولا تفاوت میان اولیای خدا و امامان در چه اموری است؟ با تشکر از حضرت آقای تهرانی.التماس دعا.
هوالعلیم
در مباحث جلسات عنوان بصری به همۀ اینها پاسخ داده شده است.