گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 279
تاریخ ثبت 1439/02/15
حجیت فعل ولی خدا

بسم اللَه الرحمن الرحیم با سلام بر پیروان حقیقی آل اللَه .
تشابه و افتراقی که بین فعل ولی خدا با کارهای باب که در مکتب شیخیه و قطب دراویش را بیان نمایید. با توجه به اینکه بعضی از دستورات ایشان ممکن است از لحاظ ظاهری با شرع مقدس منطبق نباشد
هوالعلیم
این مطالب در جلسات عنوان مطرح خواهد شد.