گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 28
تاریخ ثبت 1439/02/15
تفسیر المیزان و نمونه

ضمن عرض سلام و تحیت
آیا بین تفسیر نمونه و المیزان از نظر روائی و محتوایی فرق است و چرا بعضی از اساتید حوزه که ادعای تدریس فلسفه و دروس سطح حوزه را دارند در مورد تفسیر نمونه نظر خوبی ندارند و آن را تفسیری ضعیف مطرح می کنند و در هر جلسه خصوصی و عمومی افراد را تشویق به خواندن تفسیر المیزان می کنند؟ نظر حضرتعالی در این خصوص چیست ؟
هوالعلیم
شکّی نیست که تفسیر المیزان از میان سایر تفاسیر مانند ماه در بین ستارگان است.
شخصیّت علمی و معنوی علّامه طباطبایی رحمة اللَه علیه در این تفسیر به خوبی آشکار است و بسیاری از بزرگان همچون مرحوم علّامه طهرانی و آیة اللَه مطهّری اعتراف به عظمت و علوّ مرتبۀ این تفسیر بی بدیل نموده اند.