گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 30
تاریخ ثبت 1439/02/15
اهمیت حفظ قرآن

آیا حضرت علامه طهرانی فرزندان خود را اجبار یا اختیار برای حفظ قرآن می کردند ؟ (در کتاب نور ملکوت قرآن می فرمایند : طلبه باید حافظ قرآن باشد(
هو العالم حفظ قرآن یکی از توفیقهای عظیم الهی استکه شامل برخی از افراد می شود، انسان به هر میزان که حافظ قرآن باشد در روز قیامت از مرتبه بالاتری برخوردار است. ولی ایشان اجبار بر حفظ نمی کردند بلکه تشویق وترغیب می نمودند