گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 303
تاریخ ثبت 1439/02/15
مشخصه ولی خدا

سلام علیکم باتشکر از لطف و کرم شما، سؤال بنده این است که مشخصه ولی خدا چیست؟ و چگونه برای انسان به اثبات می رسد که شخصی که در محضر او هستیم ولی خداست؟ آیا به جز مسائل باطنی مشخصات ظاهری هم دارد؟
هوالعلیم
در جلد دوّم اسرار ملکوت توضیح داده شده است.