گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 306
تاریخ ثبت 1439/02/15
وصی علامه طهرانی

با سلام.بعد از حضرت علامه طهرانی رحمت اللَه علیه وصی ایشان کیست؟ و باید به چه کسی مراجعه نمود؟
هو العاام
مرحوم علامه طهرانی رضوان اللَه علیه هیچ فردی را وصی سلوکی خود قرار نداده اند و به این مطلب در اواخر حیات خود به فرزند بزرگ خویش تصریح نمودند و بنده این مطلب را در آخر جلد دوم کتاب اسرار ملکوت آورده ام مراجعه فرمائید.
در جلد سوم انشاءاللَه در باره عدم وجود استاد توضیح خواهم داد،طبق فرمایش خود آن بزرگوار کسانی که به دستورات و مبانی ایشان معتقد و عامل باشند قطعا خداوند برای آنان فتح باب خواهد نمود.