گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 31
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا با وجود قرآن رجوع به روایات دلیلی دارد؟

آيا غير از قانون خدا به منبع ديگری رجوع كنم، در حالی كه او اين كتاب را با تمام جزئيات برای شما نازل كرده است؟ كسانی كه كتاب آسمانی دريافت كردند، تشخيص می ‌دهند كه اين از جانب پروردگارت با حقيقت نازل شده است. هيچ شكی به خود راه نده.
هوالعلیم
فهم آیات قرآن بدون مراجعه به احادیث اهل بیت علیهم السّلام که أعرف به کتاب خدا می باشند محال است.