گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 310
تاریخ ثبت 1439/02/15
احترام نسبت به نان و برنج

سلام.
آیا نسبت به احترام خاصی که مردم برای نان،برنج و ... قائلند روایتیی داریم که مثلا حتما پس مانده نان را جدای از دیگر آشغالها میگذارند؟
هوالعلیم
این یک اعتقاد عرفی است.