گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 316
تاریخ ثبت 1439/02/15
حب به انجام کارها نفسانیت است؟

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم.آیا علاقه ی انسان نسبت به انجام کاری نفسانیت او محسوب می شود؟
هوالعالم خیر