گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 318
تاریخ ثبت 1439/02/15
حدیث نبوی در مورد نماز و زن و عطر

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم. آقا منظور پیامبر ( صلوات اللَه علیه) از اینکه در حدیثی فرموده اند از دنیای شما نماز و زن و عطر را دوست دارم چیست؟ و چه وجه اشتراکی بین این سه وجود دارد؟ با تشکر
هوالعلیم
نماز به جهت اتّصال با پروردگار است و زن به خاطر ظهور رحمت و عطوفت خداوند و عطر برای پاکی و پاکیزگی.