گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 319
تاریخ ثبت 1439/02/15
حسد در امور معنوی

آیا حسد در امور معنوی هم وجود دارد؟ اگر بله آیا مورد مذمت است یا خیر؟
هوالعلیم
به حسد در مسائل معنوی غبطه می گویند یعنی انسان آرزوی وصول به آن حال را دارد و این اشکال ندارد.