گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 321
تاریخ ثبت 1439/02/15
حفظ قرآن

سلام علیکم
آقا در رابطه حفظ قرآن حدود چند جزء حفظ کردم ولی احساس کردم شاید حفظ تنهایی باتوجه به معانی ومفاهیم چندان مطلوب نباشد لذا آن را رها کردم حال با توجه به روایات در باب حفظ، ادامه این امر به تنهایی مفید در راه توحید می باشد
وبه چه صورت باید عمل کرد
هوالعلیم
حفظ قرآن فی حدّ نفسه مطلوب است.