گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 323
تاریخ ثبت 1439/02/15
حل مشکلات

با سلام حضرت آقا بنده سؤالی ندارم بلکه تقاضایی دارم من در درون خود جنگ دارم در خانه جنگ دارم در اجتماع جنگ دارم درمحیط کار جنگ دارم قدرت اجرای آنچه در مکتب شما آموختم را حتی در خودم وخانواده خود ندارم نه انزوایی نه آرامشی نه وقت مطالعه و تفکری حتی خانواده ام در مقابل من و تفکرات دریافته ام از شما هستند من بی نهایت رعایت آنها را میکنم که مبادا به این مکتب بدبین شوند ولی نمیشود فقط درگیریهای دنیوی به ظاهر درست امروزی واقعا" سرگردان جنگ ناقه و مجنون هستم لطفا" راهنمایی فرمایید مگرم چشم سیاه تو............. با تشکر
هوالعلیم
این مطلب در همه جا هست و اختصاص به شما ندارد هر کسی در محیط خود با ناهنجاری هایی روبرو است و باید با آنها کنار بیاید.