گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 327
تاریخ ثبت 1439/02/15
دستورات اخلاقی

آیا خواندن نوافل شب و روز نیاز به دستور خاص دارد؟ تا چه مقدار در طول شبانه روز قرائت قرآن داشته باشیم؟
بسم اللَه الرحمن الرحیم
خیر احتیاجی به دستور خاص در این مورد نیست. معمولاً بزرگان طریق قرائت قرآن را حداقل یک حزب در روز میدانند.