گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 336
تاریخ ثبت 1439/02/15
رفتن به قبرستان مومنین در شب جمعه

رفتن به قبرستان مومنین و گلزار شهدا در شب جمعه (شام پنجشنبه) با توجه به اینکه می گویند در شب رفتن به قبرستان مکروه است می خواستم ببینم تاثیر نفسانی بر روی روح چگونه است؟
هوالعلیم
خوب نیست.