گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 337
تاریخ ثبت 1439/02/15
رهایی از افکار شیطانی

چگونه می توان از دست افکار شیطانی و شهوت آمیز که در هر لحظه مرا رها نمی کند رهایی یابم؟
از اموری که موجب تحریکِ قوای شهوانی و ایجاد تخیلات است اجتناب شود.