گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 34
تاریخ ثبت 1439/02/15
بهترین راه فهم قرآن کریم

بهترین راه قرائت و فهم قرآن کریم چیست؟
هوالعلیم
مطالعه تفاسیر و متونی که در این زمینه تألیف شده است مانند تفسیر المیزان.