گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 341
تاریخ ثبت 1439/02/15
زمان تلبس به لباس مقدس روحانیت، معنای صفت اهل التقوی و موّمن بودن حضرت حق

ببسم اللَه الرحمن الرحیم
محضر باهر النور حضرت آیه اللَه طهرانی زاد اللَه توفیقاته سلام علیکم سؤالاتی چند از محضر شریف آن جناب داشتم:
1 زمان تلبّس به لباس مقدّس روحانیّت از دیدگاه حضرتعالی چه وقتی است؟
2 مومن که از صفات خدای تعالی است و در آیات قرآن هم آمده است به چه معناست؟
3 اهل التقوی در نماز عید فطر که جزو صفات باری تعالی ذکر شده به چه معناست؟
4 برای مطالعه کتب شریفه حضرت علّامه طهرانی و حضرتتان چه سیری را توصیه می فرمایید؟
هوالعلیم
1 پس از اتمام لمعه
2 امنیّت و امان بخشیدن به افراد و آنها را تحت کفالت و تکفّل درآوردن
3 یعنی سزاوار این است که از او خوف و خشیت داشته باشیم.
4 سیر خاصّی مدّ نظر نیست.