گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 35
تاریخ ثبت 1439/02/15
چگونه قرآن با وجود زبانهای متفاوت کتاب جهانی است؟

با تفاوت زبان مردم جهان چگونه قرآن مي‌تواند كتاب هدايت جهاني باشد؟
هوالعلیم
قرآن با معانی و حقائق محکمۀ خود برای همه مردم حجیّت و مشروعیّت دارد نه با خود الفاظ و عبارات و بدیهی است در صورت ترجمه این منظور حاصل می شود.