گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 350
تاریخ ثبت 1439/02/15
شرکت بانوان در مجالس افطاری

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم افطاري رفتن براي خانمها كه رفت و برگشت يا حداقل برگشت در شب صورت ميگيرد؛ بهتر است كه نروند؟ (با توجه به اينكه شب بيرون بودن برايشان ضرر دارد.) باتشکرفراوان.
هوالعلیم
بطور استثناء در منزل ارحام نزدیک اشکالی ندارد ولی اگر بخواهد صورت عمومی پیدا کند مناسب نیست.