گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 351
تاریخ ثبت 1439/02/15
شرکت در مجالس لهو

بسم اللَه الرحمن الرحیم
با سلام بر مبلغان حقیقی دین, آیا شرکت در مجالس و مراسمی که به نام اسلام تشکیل می شود ولی در آن به جای تبیین اسلام حقیقی طرّهات ذهنی و هواهای نفسانی و اسلام کلیشه ای که مخالف با لبّ دین است گفته می شود جایز است؟
هوالعلیم
این مجالس، مجالس لهو و لعب است و نباید در آن حضور یافت.