گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 359
تاریخ ثبت 1439/02/15
عدم جواز ارتباط با بهائیت و بابیت

رفت و آمد فامیلی و صله رحم با افرادی که ادعای بابی گری و بهائیت می کنند چگونه است؟ خوردن اموال چنین اشخاصی به چه صورت خواهد بود؟
هو العالم
مدعیان بابیت و بهائیت را در شرایط حکومت اسلامی و سهولت تحقیق و انکشاف حقیقت امر نمی توان از زمره مستضعفین بحساب آورد و ارتباط با آنان مجاز نمی باشد و حکم اموال در دست آنان ، حکم اموال مالکین فرق از اهل کتاب را ندارد و در هر حال این مسأله از جمله مسائل حکومتی بوده و تکلیف آن با حاکم شرع است .